Có thể chạy LED Driver của Meanwell tải tối đa một cách liên tục được không? Trong khi hầu hết các nguồn điện AC/DC được đề xuất sử dụng ở mức tải 70%

Tất cả LED Driver của Meanwell đều có thể hoạt động liên tục ở tải tối đa miễn là miễn là nhiệt độ làm việc được chỉ định trong biểu dữ liệu, có nghĩa là kết quả đo Tc phải bằng hoặc nhỏ hơn Tc đã nêu trong biểu dữ liệu. Miễn là LED Driver hoạt động trong nhiệt độ làm việc và nhiệt độ Tc.