Khi công nghệ được cải thiện, các sản phẩm cũ sẽ được thay thế bằng các sản phẩm mới tốt hơn. Các sản phẩm được liệt kê trong danh sách “Hết vòng đời” dưới đây đã không còn sản xuất và thương mại nữa. Các dịch vụ như bảo hành vẫn được hỗ trợ bình thường. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi DaiLyMeanWell.com.vn

Cập nhật ngày 2023.01.01

Model / SeriesNgày hết vòng đờiMã thay thếGhi chú
KAA-8R-16EOL
2023.01
KAA-8R-16SCheck MEAN WELL for remaining stocks
ELG-150-V-BE
ELG-150-C-BE
EOL
2023.01
NACheck MEAN WELL for remaining stocks
LPL-18EOL
2023.01
LPV-20Check MEAN WELL for remaining stocks
LDD-1000~1500LS
LDD-300~1000HS
EOL
2023.01
NLDD-H/HWCheck MEAN WELL for remaining stocks
ELGT-150-CEOL
2023.01
XLG-150Check MEAN WELL for remaining stocks
IDPC-25/25A/45/45A/45-DA/
65/65A/65-DA
EOL
2023.01
PLP-30/60
HLP-60H
Check MEAN WELL for remaining stocks
DR-RDN20EOL
2023.01
DRDN20/40Check MEAN WELL for remaining stocks
PA-120N-C/P
PB-120N-C/P
PB-120P-C/P
EOL
2023.01
NPB-120Check MEAN WELL for remaining stocks
PB-300P
PB-300N
EOL
2023.01
NPB-360/450
NPP-450
Check MEAN WELL for remaining stocks
PB-360P
PB-360N
EOL
2023.01
NPB-360/450
NPP-450
Check MEAN WELL for remaining stocks
GS15A/B
GS15U/E
EOL
2023.01
SGAS15A/B
SGAS15U/E
Check MEAN WELL for remaining stocks
SGA18U
SGA18E
EOL
2023.01
SGAS15U, GST18U
SGAS15E, GST18E
Check MEAN WELL for remaining stocks
TS-200/400
TS-700/1000
EOL
2023.01
NTS-300/450/750/1200
NTU-1200
Check MEAN WELL for remaining stocks
APC-8E/12E/16E
APV-8E/12E/16E
EOL
2023.01
APC-8/12/16
APV-8/12/16
Check MEAN WELL for remaining stocks
HLP-40HEOL
2023.01
HLP-60H
PLP-60
Check MEAN WELL for remaining stocks
HDP-190EOL
2023.01
NACheck MEAN WELL for remaining stocks
PD-110EOL
2023.01
PPT-125Check MEAN WELL for remaining stocks
PM/NFM-05/10/15/20EOL
2023.01
MPM/MFM-05/10/15/20Check MEAN WELL for remaining stocks
IDLV-25/ 25A/ 45/ 45A/ 65/ 65A
ODLV-45/45A/65/65A
IDPV-25/ 25A/ 45/ 45A/ 65/ 65A
EOL
2022.10.07
SLD-50/80
GSV30/60
PWM-40/60
Check MEAN WELL for remaining stocks
Model / SeriesNgày hết vòng đờiMã thay thếGhi chú
HRP-150N/300N/600NEOL
2022.07
HRP-150N3/300N3/600N3Check MEAN WELL for remaining stocks
MPS-30/45/65/120/200
MPD-45/65/200
MPT-45/65
EOL
2022.07
RPS-30/45/65/120/120S/200
RPD-60/75/MPQ-200/RPT-60/75
Check MEAN WELL for remaining stocks
SKM15EOL
2022.07
SKMW15Check MEAN WELL for remaining stocks
PLM-12EEOL
2022.07
PLM-12Check MEAN WELL for remaining stocks
FDLC-100EOL
2022.07
XLG-100Check MEAN WELL for remaining stocks
PT-4503EOL
2022.01
PT-6503Check MEAN WELL for remaining stocks
SGA40CHEOL
2022.01
GST40Check MEAN WELL for remaining stocks
CCC certificate was invalid, since 2021.06.22.
GEM06I05-USBEOL
2022.01
GEM12I05-USBCheck MEAN WELL for remaining stocks
LPFH-60
LPFH-60D
EOL
2022.01
HVG-65
XLG-75
LPF-60(D)
Check MEAN WELL for remaining stocks
FDLC-80
FDHC-100
EOL
2022.01
XLG-100
XLG-100I
Check MEAN WELL for remaining stocks
HDP-240EOL
2022.01
NACheck MEAN WELL for remaining stocks
LHP-200
HSN-200
EOL
2022.01
UHP-200
UHP-200A
Check MEAN WELL for remaining stocks
SPR01EOL
2021.07
SPRN01Check MEAN WELL for remaining stocks
SPU02EOL
2021.07
SPUN02Check MEAN WELL for remaining stocks
SPA02
SPB03
SPB05
EOL
2021.07
SPAN02
SPBW03
SPBW06
Check MEAN WELL for remaining stocks
SCW03, SCW05
DCW03, DCW05
EOL
2021.07
SCWN03, SCWN06
DCWN03, DCWN06
Check MEAN WELL for remaining stocks
PLM-40/40EEOL
2021.05
IDLC-45Check MEAN WELL for remaining stocks
GSC18/25/36EOL
2021.01
IDLC-25/45
PLM-25
Check MEAN WELL for remaining stocks
DRH-120
DRT-240/480/960
EOL
2021.01
WDR-120
TDR-240/480/960
Check MEAN WELL for remaining stocks
PB-230EOL
2021.01
GC220Check MEAN WELL for remaining stocks
QP-200-3A/3B/3C/3D/3EEOL
2021.01
UMP-400Check MEAN WELL for remaining stocks
DR-15/30/45/60/75/100/120EOL
2021.01
HDR-15/30/60/100,EDR-75/120,
NDR-75/120
Check MEAN WELL for remaining stocks
DRP-240/480/480SEOL
2021.01
NDR-240/480Check MEAN WELL for remaining stocks
PD-2503EOL
2021.01
PT-6503Check MEAN WELL for remaining stocks
ELP-75-CEOL
2021.01
ELP-75/LPP-100
LPS-75
Check MEAN WELL for remaining stocks
TP-100/150EOL
2021.01
QP-150Check MEAN WELL for remaining stocks
PS-15/25/35/45/65EOL
2021.01
EPS-15/25/35/45/65Check MEAN WELL for remaining stocks
SP-75/100/150/200/240/320/480/750EOL
2021.01
RSP-75/100/150/200/320/500/750Check MEAN WELL for remaining stocks
NID30/60EOL
2021.01
NID35/65Check MEAN WELL for remaining stocks
CLG-60/100/150EOL
2021.01
XLG-75/100/150
ELG-75/100/150
HLG-60/100/150
Check MEAN WELL for remaining stocks
Model / SeriesNgày hết vòng đờiMã thay thếGhi chú
NCL-CL1-01
IRL-CL2-01
IRL-RGB-01
IRL-RGBW-01
EOL
2020.01
NACheck MEAN WELL for remaining stocks
SBT01
SFT01
DET01
EOL
2020.01
SBTN01
SFTN01
DETN01
Check MEAN WELL for remaining stocks
IPC-250EOL
2020.01
IPC-300Check MEAN WELL for remaining stocks
PSD-05EOL
2020.01
PSD-15Check MEAN WELL for remaining stocks
HSG-70EOL
2020.01
XLG-75
ELG-75,FDLC-80
Check MEAN WELL for remaining stocks
NES-15/25/35/50/75/100/150/200/350
NED-35/50/75/100
NET-35/50/75
EOL
2020.01
RS-15/25
LRS-35/50/75/100/150/200/350
RD-35/50/65/85/125
RT-50/65/85
Check MEAN WELL for remaining stocks
LPLC-18EOL
2019.07
LPC-20Check MEAN WELL for remaining stocks.
PID-250-CEOL
2019.07
PID-250Check MEAN WELL for remaining stocks.
ESC-120/240EOL
2019.07
ENC-120/240Check MEAN WELL for remaining stocks.
ESP-120/240EOL
2019.07
ENP-120/240Check MEAN WELL for remaining stocks.
RFP-M1M3-3A
RFP-M2M3-3A
RFP-M5M3-3A
RFP-M8M4-5A
EOL
2019.01
NACheck MEAN WELL for remaining stocks.
SPV-1500EOL
2019.01
RSP-1600Check MEAN WELL for remaining stocks.
SE-100/200/350EOL
2019.01
LRS-100/200/350Check MEAN WELL for remaining stocks.
ELN-30/60EOL
2019.01
HLN-40H/60H(Class I)
NPF-40(D)/60(D)(Class II)
Check MEAN WELL for remaining stocks.
SP-500EOL
2018.07
RSP-500/PSP-600Check MEAN WELL for remaining stocks